مواد معدنی

I

ید

راهنما :

Mo

مولیبدینیوم

راهنما :

Mg

منیزیم

راهنما :

Cu

مس

راهنما :

Ca

کلسیم

راهنما :

Cr

کرومیوم

راهنما :

P

فسفر

راهنما :

Zn

روی

راهنما :

K

پتاسیم

راهنما :

B

بورون

راهنما :

Fe

آهن

راهنما :