کنترل قند

Nextyle

زینک 30 میلیگرم

حاوی دوز بالای زینک جهت تقویت سیستم ایمنی

Nextyle

کرومیوم

کاهش مقاومت به انسولین و کنترل قند خون