تخمدان پلی کیستیک

Nextyle

کرومیوم

کاهش مقاومت به انسولین و کنترل قند خون